Кои са новите моменти при еврофинансирането за развитие на селските райони


Подмярката “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони има за цел да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони.

На 9 март започна приемът на заявления за една от допустимите дейности по подмярката – “Реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях”….

Източник тук.

Още

Leave a Comment